Planai

  1. Saugus, atitinkantis geriausios praktikos reikalavimus bei atitinkantis ES teisės aktų reikalavimus, farmacinių atliekų šalinimas tausojant gamtą ir aplinką.
  2. Visuomenės informavimo bei švietimo kampanija apie farmacinių atliekų daromą žalą aplinkai:
  • Išaiškinti apie būtinumą rūšiuoti ir saugiai šalinti farmacines atliekas kaip pavojingas atliekas (farmacinės atliekos teisės aktais yra priskirtos pavojingų atliekų kategorijai)
  • Raginti gyventojus nenaudojamus vaistus atnešti į vaistines, kurios teisės aktais yra įpareigotos surinkti iš gyventojų naikintinus vaistus ir perduoti juos farmacinių atliekų tvarkymo įmonei.
  • Bendrovė vykdys farmacinių atliekų surinkimą iš vaistinių, gydymo ir slaugos įstaigų, farmacijos produktų gamintojų, veterinarijos gydymo įstaigų, t.y. teiks minėtiems subjektams farmacinių atliekų surinkimo, tvarkymo ir šalinimo paslaugas.